ویژگی های فرایند PVD برای تولید نانوپوششها:

1-   پوشش دهی در محیط خلا و پلاسما انجام شده، لذا جزو پوششهای پیشرفته می باشد.

2-   پوشش دهی در دمای 200 تا 300 درجه انجام می شود، دمای آن کمتر از دمای برگشت فولاد بوده و لذا سختی مغز قالب به هیچ وجه تغییر نمی کند.

3-   پوشش دهی در مقیاس اتمی انجام می شود، لذا ضخامت پوشش (در حدود 2 تا 3 میکرومتر) در همه جای قالب یکسان می باشد.

4-   به دلیل ماهیت فرایند، احتمال تغییر ابعادی در حد صفر می باشد.

5-   سختی سطح قطعه به حدود 3600 ویکرز (معادل 90 راکول سی) می رسد.

 

مزایای استفاده از پوشش های PVD برای صنعت اکستروژن آلومینیوم:

به دلیل خاصیت مطلوب سرامیک ایجاد شده بر روی قالب فلزی به مزایای زیر می توان دست یافت:

1-   افزایش عمرکاری  2 تا 3 برابری

2-   کاهش خواب دستگاه (عدم خراش قالب در حین تولید پروفیل آلومینیوم)

3-   کاهش خواب دستگاه (عدم نیاز به تعویض زودهنگام قالب)

4-   کاهش خطای انسانی (به دلیل عدم نیاز به پولیش مدام بیرینگ قالب)

5-   عدم تمایل به چسبیدن متریال آلومینیوم به قالب

6-   افزایش کیفیت سطحی قالب پروفیل تولیدی (به دلیل مقاومت به سایش بالای قالب) بخصوص برای آلومینیوم های سخت

7-   عدم تغییر وزن پروفیل تولیدی در کل فرایند تولید

 

نتیجه گیری:

استفاده از نانوپوشش های سخت سرامیکی بر روی قالب اکستروژن آلومینیوم موجب افزایش بهره وری در تولید شرکت خواهد شد. افزایش بهره وری به دلیل تولید بیشتر، سرعت بالای تولید، هزینه کمتر مصرف قالب و ... میسر خواهد شد. لذا به نظر می رسد استفاده از این روش سبب رونق اقتصادی بیشتر این صنعت بشود.