به گفته علیرضا امیدی، در تحقیق حاضر فرایند تشکیل پوشش  الماس گونه به روش الکتروشیمیایی بر روی مس خالص در محلول الکترولیتی حاوی اسید استیک بررسی شد. فرایند رسوب نشانی پوشش در، دمای ۸۰ درجه سانتی  گراد، ولتاژهای پایین و با استفاده از مواد دوست دار محیط زیست انجام گرفت. مشخصات ساختاری وخواص مکانیکی پوشش تشکیل شده با استفاده از طیف سنجی  رامان، AFM ، نانو نفوذ کننده و میکروسختی مورد ارزیابی قرار گرفت. آنالیز طیف سنجی از پوشش تشکیل شده حاوی دو پیک اصلی الماس و گرافیت بودکه نشان  دهنده تشکیل پوشش الماس گونه می باشد.

همچنین وی اشاره کرد که در سال های اخیر پوشش های الماس گونه (DLC) به دلیل دارا بودن ویژگی های مشابه و نزدیک به الماس،مورد توجه  بسیاری از محققین قرار گرفته اند.برخی از این ویژگی ها عبارت اند از: سختی بالا، مقاومت بهخوردگی بالا، خنثی بودن به لحاظ شیمیایی، هدایت حرارتی بالا، مقاومت  الکتریکی بالا، مقاومت به سایش بالا،ضریب اصطکاک پایین، پایداری در محیط های اسیدی، بازی و خنثی و زیست سازگاری بالا، که منتج به کاربردگسترده این پوشش ها در قطعات مختلف مانند ابزارهای برشی، ایمپلنت ها، قطعات خودرو، سلول های خورشیدی و غیره شده است.

در ضمن این پروژه با راهنمایی اساتید آقایان دکتر حسین حسن نژاد و دکتر مهدی رئوفی با موفقیت به انجام رسید.
برای مطالعه اصل مقاله می توانید به لینک زیر مراجعه بفرمایید:
https://iran-mavad.com/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-dlc-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C.html


منبع: سایت ایران مواد