مقالات این نشریه در سالهای اخیر بعنوان مقالات معتبر مورد توجه بوده است. اعضای هیات تحریریه از توانمندترین اعضای هیات علمی دانشگاههای برتر به اعتبار ویژه این نشریه افزوده است. توسعه فعالیتهای علمی در زمینه مهندسی سطح و دستاوردهای برجسته در این زمینه، نشریه علوم و مهندسی سطح را کمک نموده است که به عنوان ارگان جامع فعالیتهای مهندسی سطح تلقی گردد.

لازم به ذکر است که فایل کامل مقالات چاپ شده در این مجله به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد. کافی است وارد درگاه اینترنتی سایت نشریه شوید.

صاحب امتیاز: انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران

سردبیر: دکتر فخرالدین اشرفی زاده

مدیرمسئول: دکتر حسین ادریس

 

منبع: http://www.surfacejournal.ir/