عناوین کارگاهها به شرح ذیل است:

الف) مهندسی سطح

آشنایی با فرایندهای پاشش حرارتی (دکتر ضیاء والفی)

اصول علمی و عملی آبکاری (مهندس مسعود میرجانی)

آشنایی با فرایند رسوب دهی فیزیکی از فاز بخار (دکتر سیدحجت الله حسینی)

انواع معماری پوششهای نانوساختار (دکتر حسن علم خواه)

اصول و کاربردهای نیتروژن دهی پلاسمایی (دکتر سید رحمان حسینی)

ب) فراواری با لیزر

ساخت افزایشی با ذوب انتخابی لیزری (دکتر محمد عرفان منش)

فرایند تمیزکاری لیزری (مهندس معین شهسواری)

فرایند روس نشانی مستقیم لیزری (مهندس مرتضی ایلانلو)

فرایند شوک دهی لیزری (مهندس امین نورالهی)

ج) عمومی

فرایند تحقیق و ارایه دستاوردها

 

سایت همایش: https://surfaceseminar.ir/fa/