• تلفن کارگاه: 56277081-021
  • پست الکترونیکی: info@hardcoating.ir

  • مسیر1: جاده قدیم کرج، سه راه شهریار، بعد از شهرک سعیدآباد، به طرف حسن آباد خالصه، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب، کارگاههای نانو- واحد 4
  • مسیر2: بزرگراه آزادگان، مسیر شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب، کارگاههای نانو- واحد 4

آدرس سازمان