شرکت های محترم صنعتی:

تصاویر برخی نمونه های پوشش داده شده توسط شرکت فناوران سخت آرا در ذیل آمده است. لطفا ملاحظه شود:

hardcoating1

hardcoating2

hardcoating3

 

و این راه ادامه دارد ...