یکی از آزمونهای کاربردی در مهندسی سطح، آزمون سایش است. لذا هر مهندس سطح کاری، بایستی با مفاهیم اولیه در زمینه انواع سایش و مکانیزم آن آشنا شود. در این مقاله که نوشته آقای محمدرضا ابراهیمی است، بصورت خیلی خلاصه و مفید این مفاهیم را آورده است. در مقالات بعدی تلاش می شود، هریک از مکانیزمها بصورت دقیق معرفی شوند تا دید جامعی نسبت به مکانیزم داشته باشید.