شخصیت ها

نام اعضا

لوگو شرکت فناوران سخت آرا

شخص ۱

Founder
لوگو شرکت فناوران سخت آرا

شخص ۲

Senior developer
لوگو شرکت فناوران سخت آرا

شخص ۳

Manager

استایل فلت

لوگو شرکت فناوران سخت آرا

شخص ۱

Main developer
لوگو شرکت فناوران سخت آرا

شخص ۲

Web designer
لوگو شرکت فناوران سخت آرا

شخص ۳

Support manager
keyboard_arrow_up